Loading...

İthalat İşlemleri

Yurt dışında üretilmiş bir malın, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına denir. İthalatın diğer bir adı da dışalımdır ve ihracatın karşıtı olarak da tanımlanabilir.

Dış ticaret verilerinin en önemli başlıklarından biri olan ithalat, ihracatla beraber bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur.

İthalatta gümrük işlemleri süreci aşağıdaki gibidir;

 • Malın gümrük bölgesine gelmesinden önce yapılması gereken işlemler,
 • Belgelerin ve eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine sunulması,
 • Gümrük Beyannamesinin gümrük idaresine teslimi (beyanı),
 • Beyannamenin tescili, vesaik ve fiziki kontrollerinin tamamlanması
 • Eşyanın Muayene ve Tahakkukunun yapılması,
 • İthalata konu malın vergilerinin hesaplanması ve tahsili,
 • Malın ithalatçı firmaya teslimi.

Geçici İthalat İşlemleri

Geçici İthalat rejiminde, belirli şartların yerine getirilmesi durumunda vergi muafiyeti sağlandığından, bir anlamda şartlı muafiyet düzenlemesidir.   
Bakanlar Kurulu kararında teminat aranmayacağı belirtilen eşya hariç geçici ithalat eşyasının vergileri teminata bağlanmaktadır

Geçici İthalat Rejiminin Temel Esasları Nelerdir?

 • Eşyanın bu rejimden yararlanabilmesi için gümrük idaresinden izin alınması gerekmektedir.
 • Eşya için ticaret politikası önlemleri uygulanmamalıdır.
 • Eşya için ithalat vergilerinden kısmi veya tam muafiyet hükümleri uygulanmalıdır.
 • Eşya Türkiye gümrük bölgesinde kullanılmalı fakat bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında herhangi bir değişikliğe uğramamalıdır.
 • Eşya belirlenen sürenin sonunda Türkiye gümrük bölgesinden çıkarılmalıdır.

Transit Rejimi İşlemleri

İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş ve ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına uygulanır.

Gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde;
·Yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye,
·Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye,
·Türkiye’den yabancı bir ülkeye,
·Bir iç gümrük idaresinden diğer bir iç gümrük idaresine,
taşınmasına izin verir.

İhracat İşlemleri

Bir ülkede üretilen bir malın, yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasına denir. İhracatın diğer bir adı da dışsatımdır ve ithalatın karşıtı olarak da tanımlanabilir. Dış ticaret verilerinin en önemli başlıklarından biri olan ihracat, ithalatla beraber bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur.

İhracatta gümrük işlemleri süreci aşağıdaki gibidir;

 • Faturanın alınması
 • İşlemlere İlişkin Gümrük
 • Beyannamesi Tanzimi,
 • Ticaret Odası ile ilgili A.TR, Euro1, FORM A, Menşe Şehadetnamesi belgelerin çıkarılması
 • Eşyanın cinsine göre Kontrol Belgesi, Sağlık Sertifikası ve Konsolosluk Tasdiki alınması
 • Vesaiklerin bankaya veya alıcısına teslimi
 • Geçici Çıkışlarda Sürelerin takibi
 • Malların ihracat deposundan alınarak nakliyeci deposuna veya gümrük ambarına teslimi
 • Gümrük Çıkış beyannamelerinin takibi ve zamanında teslimi
 • Gümrük Mevzuatı ve işlemleri ile ilgili ücretsiz danışmanlık

Posta Gümrük İşlemleri

İnternet alışverişleri dahil olmak üzere, adınıza yurt dışından gönderilmiş eşyanın posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ülkemize getirilmesi ve adresinizde size teslim edilmesi mümkündür.

Operatör yetkisi bulunan hızlı kargo firmaları ve posta idaresi, sizin adınıza eşyanın gümrük işlemlerini yapar. Eşyanın size tesliminde taşıma ücreti dışında başka bir ücret talep edilmez.

Bununla birlikte gönderinin geldiğine dair bildirimin tarafınıza yapıldığı tarihten itibaren üç gün geçtikten sonra her geçen gün için ardiye ücreti alınır. Ağırlığı brüt olarak 30 kilogramı ve bedeli 1.500 Avro’yu geçmeyen, kişisel kullanım için gelen, ticari miktar ve nitelikte olmayan ve Avrupa Birliğinden doğrudan gelen eşya için %18 oranında, diğer ülkelerden gelen eşya için %20 oranında vergi alınır.

Bu eşyanın ÖTV Kanununa ekli olan IV sayılı liste kapsamına girmesi durumunda, buna ilave olarak %20 oranında vergi uygulanır. Kitap veya benzeri basılı yayından ise vergi alınmamaktadır.
Ticari miktar ve nitelikte olan eşya ile ağırlığı brüt olarak 30 kilogramı ve bedeli 1.500 Avro’yu geçen kişisel kullanıma mahsus eşyanın gümrük beyanı Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen operatörler tarafından yapılamaz. Bu kapsamdaki eşyanın gümrük beyanı ve diğer gümrük işlemlerinin sizin tarafınızdan ya da temsilciniz tarafından yapılması ve ithalat vergilerinin ödenmesi gerekir.

Posta ya da hızlı kargo yoluyla adınıza gelen eşyanın bedeli belirlenirken, faturaya, satış fişine veya ödemeye ilişkin belgeye bakılır. Ancak bu belgelerdeki bedelin şüpheli bulunması durumunda, gümrük memurlarınca kıymet tespiti yapılır ve gümrük işlemleri tamamlanır.

İlaç ve takviye edici gıdalar ise, sağlık kuruluşundan alınan rapor, doktor raporu veya reçeteye istinaden teslim edilir. Posta veya hızlı kargo yoluyla, yurt dışından ülkemize, her türlü sigara ve diğer tütün ürünleri, alkollü ürünler, Türkiye’de IMEI kaydı bulunmayan cep telefonları, kozmetik ürünler, silah ve tüfek, et ve süt ürünleri getirilemez.
Ülkemizden yurt dışına, posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla eşya göndermek istemeniz durumunda, eşyanın bedeli 15.000 Avro’yu geçmemeli ve miktarı brüt 300 kilogramdan az olmalıdır. Gümrük işlemlerini, sizin adınıza posta idaresi ya da hızlı kargo firması yapar. Bunun için sizden taşıma ücreti dışında herhangi bir ücret talep edilmez.

 

Serbest Bölge İşlemleri

Serbest bölgeler; ticari, mali ve ekonomik alanlarda geçerli olan hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı; sınai ve ticari faaliyetler için ülkenin diğer bölgelerine oranla daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak da ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir. Serbest bölge uygulamaları ülkelere göre farklılık göstermekle birlikte, genel olarak serbest bölgeler çeşitli teşviklerin uygulandığı, genellikle ihracatı artırma amacı taşıyan ve genellikle ülkenin gümrük bölgesinin dışında sayılan bölgelerdir.

Dünyadaki farklı uygulamaları nedeniyle serbest bölgeler farklı şekillerde adlandırılmaktadır:
• Serbest bölge (free zone),
• Serbest liman (free port),
• Serbest ekonomik bölge (free economic zone),
• Gümrüksüz bölge (customs free zone),
• Dıs ticaret bölgesi (foreign trade zone)
• Serbest üretim bölgesi (free production zone) Gelişmekte olan ülkelerde serbest bölgelerde genellikle üretim ağırlıklı faaliyetler yapılmakla birlikte, gelişmiş ülkelerde genellikle ticaret ağırlıklı faaliyetler yapılmaktadır. Ülkemizdeki serbest bölgeler, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihe kadar, gümrük ve dış ticaret kurallarının uygulanması açısından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında, menşe kurallarının uygulanması bakımından ise Türkiye Gümrük Bölgesi içinde sayılmaktadır. Ülkemizde serbest bölgeler ile ilgili düzenlemelere 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nda ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda yer verilmektedir.

Geri Gelen Eşya İşlemleri

İhracatını gerçekleştirdiğiniz eşya, alıcısı tarafından çeşitli sebeplerle kabul edilmeyerek size geri gönderilebilir.
Geri gelen eşyanızı, belirli koşulların gerçekleşmiş olması durumunda, ithalatta alınması gereken vergilerden muaf olarak ithal etmeniz mümkündür:

 • Öncelikle, eşyanızın Türkiye’den ihracatından itibaren 3 yıllık bir süre içinde geri gelmiş olması gereklidir. Beklenmeyen hallerin ortaya çıkması veya zorunlu nedenlerin varlığı halinde bu sürenin uzatılması mümkündür. Buradaki 3 yıllık süre hesaplanırken eşyanın Türkiye’den çıkışındaki fiili ihracat tarihi esas alınır. Sürenin aşıldığı hallerde veya süre uzatımı yapıldığı halde eşyanın ilave süre de aşılarak geri getirildiği durumlarda gümrük idaresi tarafından usulsüzlük cezası uygulanacağını hatırlatmak isteriz.
 • İkinci koşul olarak, geri gelen eşyanın Türkiye’den çıkarken bulunduğu durum ve niteliğini geri geldiği sırada aynen muhafaza ediyor olması gerekir. Başka bir ifadeyle, eşyanız Türkiye’den çıktığı haliyle geri gelmeli; herhangi bir değişikliğe uğramamış olmalıdır. Geri gelen eşyanın ithal edilmesi için vereceğiniz gümrük beyannamesinde, eşyanın Türkiye’den çıkışı sırasında düzenlenmiş olan ihracat beyannamesine ait bilgileri de vermeniz gereklidir. Böylece, gümrük idaresi iki beyannamedeki bilgileri karşılaştırma ve eşyanın değişip değişmediğini kontrol etme imkanı bulacaktır.
 • Geri gelen eşyanın ithalatında vergi muafiyeti uygulanması için yerine getirilmesi gereken başka bir koşul daha vardır: Eşyanın ihracatı nedeniyle yararlandığınız hak ve menfaatleri iade ettiğinizi belgelendirmeniz ve gümrük beyannamesi ekinde bu belgelere yer vermeniz gerekir. Geri gelen eşyanın Türkiye’den ihraç edilmiş olması nedeniyle KDV ve ÖTV iadesinden yararlanmış iseniz, gümrük idaresi tarafından KDV ve ÖTV tahsil edilecektir. Eşyanın üç yıllık süreyi veya üç yıllık sürenin üzerinde gümrük idaresince uzatılan süre varsa bu süreyi aşarak Türkiye’ye geri getirilmesi halinde ise, gümrük idaresi tarafından usulsüzlük cezası uygulanarak ve gümrük vergileri tahsil edilerek ithalat tamamlanacaktır.

Dahilde İşlem İşlemleri

Dünya ticaretinin serbestleştirilmesi için özellikle 1990’lı yıllardan itibaren artan girişimler sonucunda, küresel ticaretin yapısı değişti ve hacmi arttı. Günümüzde küresel gelirin yarısı mal ticaretinden elde ediliyor. Uluslararası ticaretteki rekabet giderek artıyor ve rekabet koşulları da hızla değişiyor. Ülkeler bir yandan rekabetçi dış ticaret ortamına uyum sağlamak, bir yandan da üretim maliyetlerini azaltmak istiyorlar. Bu koşullar, üretimin ve dış ticaret hacminin arttırılmasına yönelik enstrümanlar geliştirilmesini sağlıyor.

Bu enstrümanlardan birisi olan Dahilde İşleme Rejimi, yerli üreticilerin dünya piyasa fiyatlarından, rekabetçi koşullarda ve daha kaliteli girdi (hammadde, yarı mamul ve mamul eşya olarak) ithal etmelerine imkan tanıyan ve dolayısıyla ihracatçılarımızın rekabet gücünü arttıran bir gümrük rejimidir.

Hariçte İşleme İşlemleri

Türkiye’de serbest dolaşımda bulunan eşyanızı daha ileri bir safhada işlenmek üzere, tamir edilmek üzere ya da yenilenmek üzere geçici olarak yurtdışı etmek isteyebilirsiniz. Hariçte işleme faaliyeti olarak nitelendirilen bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünler belirli koşulları sağlayarak tekrar Türkiye’ye geldiğinde ithalat vergilerinden tam ve kısmı muafiyet sağlanır. Bu sistem, gümrük mevzuatında Hariçte İşleme Rejimi (HİR) olarak adlandırılır.

Yeniden İhracat, İmha, Terk

Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihracı mümkündür. Ticaret politikası önlemleri dahil olmak üzere, eşyanın ihracı için öngörülen işlemler, gerektiğinde yeniden ihraç edilecek eşyaya da uygulanır. Serbest dolaşımda olmayan eşyanın hazineye hiçbir masraf getirmeyecek şekilde, gümrük idaresinin gözetiminde imhası veya gümrüğe terk edilmesi mümkündür.

İmha sonucunda çıkan artık ve atıklar, serbest dolaşımda olmayan eşya için öngörülen bir işlem veya kullanıma tabi tutulur. Söz konusu artık ve atıklar, gümrük statüleri belirleninceye, serbest dolaşımda olmayan eşya ise , gümrük statüleri değişinceye ya da serbest bölgeye girinceye yahut  yeniden ihraç veya imha edilinceye kadar gümrük gözetimi altında kalır.

Tasfiye Edilecek Eşya İşlemleri

 • Tasfiye edilecek eşya için öncelikle eşyanın, insan, bitki, hayvan ve çevre sağlığı yönünden ülkeye girişinde bir sakınca bulunup bulunmadığı araştırılır. Bunun sonucuna göre eşyanın nasıl tasfiye edileceği belirlenir. Tasfiye edilecek eşya, aşağıda belirtilen 6 yöntemden birisi kullanılarak tasfiye edilir.
 • İhale yoluyla satış,
 • Yeniden ihraç amaçlı satış,
 • Perakende satış,
 • Kamu kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere tahsis,
 • Özel yol,
 • İmha.

Gümrük mevzuatına göre, aşağıda belirtilen eşya tasfiye edilir.

 • Yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarındaki bekleme süresi üç ayı geçen yolculara ait eşya,
 • Gümrük Kanunundaki süreler içinde kendilerine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayini için gerekli işlemlere başlanmamış eşya,
 • Fikri ve sınaî mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin mevzuat uyarınca gümrük işlemleri durdurulan ve yetkili mahkemece alınan karar doğrultusunda tasfiye edilmesi gereken eşya,
 • Tahlilden arta kalan ve tahlil sonuçlarının ilgilisine bildirilmesinden sonra bir ay içerisinde alınmayan numunelik eşya,
 • Gümrük beyannamesi tescil edilen ancak, süresi içinde işlemleri tamamlanmayan eşya,
 • Gümrük antrepolarında bulunan ve gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyannamenin tescilinden sonra otuz gün içinde işlemleri bitirilmeyen eşya,
 • Antrepolarda, gümrük idaresince belirlenen bekleme süresi dolan eşya
 •  Antrepolarda yapılan sayım sonucunda fazla çıkan ve bu fazlalığın geçerli nedenlerden ileri geldiğine gümrük idaresince kanaat getirilemeyen eşya,
 • Gümrüğe terk edilen eşya ile gümrüğe terk edilmiş sayılan eşya,
 • Posta gönderileri ile gelen ve süresi içinde alıcısı veya göndericisi tarafından kabul edilmeyen eşya,
 • İlgili maddelerine göre, kanuni bekleme süreleri bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan veya saklanması masraflı ve külfetli olan eşya,
 • Özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan belgelerdeki kayıtlı miktara göre fazla çıkan kapların mahrecinden yanlışlıkla fazla olarak yüklenmiş olduğunun, gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kanıtlanamaması halinde el konulan eşya,
 • Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan taşıt içerisinde özet beyan verilmeksizin eşya getirildiğinin gümrük idaresince belirlendiği veya eşyanın boşaltılmasına izin verilmesinden sonra gümrük idaresine bildirildiği ve bu eşyanın verilmiş olan özet beyanlardan biri ile ilişkili olmadığının anlaşıldığı hallerde, eşyanın yanlışlıkla mahrecinden fazla olarak yüklenmiş olduğu gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kanıtlanamaması halinde el konulan eşya,
 • Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ithalinin yasaklanmış olduğunun tespiti halinde el konulan eşya,
 • Eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde el konulan eşya,
 • Gümrük antrepolarındaki eşyanın, antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, eşya
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca tasfiye edilebilecek duruma gelen eşya,
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca el konulan eşyanın mahkemesince sahibine iadesine karar verilmesi halinde, eşyanın teslim alınması için ilgilisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde teslim alınmayan eşya.

BİZE ULAŞIN

Şirketimize iş başvurusunda bulunarak göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Formu eksiksiz doldurmanızı rica ederiz. Vereceğiniz bilgilerin, mülakat ve işe alım sürecinde değerlendirileceğini ve şirketimiz tarafından gizli tutulacağını belirtiriz.

Choose File